Pozew o rozwód – właściwość Sądu

Właściwość Sądu w sprawach o rozwód.

Postępowanie w sprawach o rozwód ma szczególny charakter wśród spraw sądowych. Zgodnie z art. 47 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) w pierwszej instancji Sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje  między innymi sprawy o rozwód.

Natomiast zgodnie z art. 17 k.p.c. to Sąd Okręgowy jest sądem  właściwym do rozpoznawania sprawy o rozwód.

Właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód pomiędzy małżonkami, którzy wspólnie zamieszkują będzie co do zasady Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca ich zamieszkania.

W przypadku gdy małżonkowie zamieszkują w Katowicach lub na terenie należącym do właściwości Sądów Rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu lub Tychach, sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód co do zasady będzie Sąd Okręgowy w Katowicach.

Co w przypadku gdy małżonkowie nie posiadają już wspólnego miejsca zamieszkania ?

Otóż zgodnie z art. 41 k.p.c. powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się w takim przypadku przed Sąd w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.  Natomiast w przypadku gdy brak jest takiej podstawy właściwy do rozpoznania sprawy będzie Sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Niestety opisana powyżej właściwość Sądu nie jest przemienna.  Oznacza to, że powód nie może samodzielnie zdecydować czy to sąd miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego będzie rozpoznawał sprawę o rozwód.

Czy można przeprowadzić sprawę o rozwód w Polsce gdy jeden lub obydwoje z małżonków wyprowadził się za granicę ?

Co do zasady nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia rozwodu w Polsce gdy jeden z małżonków wyprowadził się za granicę. Często możliwe jest przeprowadzenie rozwodu w Polsce nawet w przypadku gdy obydwoje z małżonków pracują za granicą. W takim wypadku warto skonsultować się z adwokatem w celu analizy konkretnej sprawy.

Co w przypadku gdy powód złoży pozew do niewłaściwego Sądu ?

Zdarza się, że klienci zgłaszają się do Kancelarii po fakcie złożenia pozwu o rozwód w niewłaściwym sądzie, martwiąc się, że powództwo zostanie zwrócone lub odrzucone.

Owszem, zgodnie z artykułem 200 k.p.c. sąd w każdym stanie sprawy bierze z urzędu pod rozwagę swoją właściwość. Jednakże w przypadku gdy sąd stwierdzi swą niewłaściwość powinien on przekazać sprawę sądowi właściwemu.  Wiązać się to będzie zapewne z wydłużeniem czasu postępowania. Sąd zazwyczaj informuje pisemnie o fakcie stwierdzenia swojej niewłaściwości i przekazaniu sprawy do rozpoznania sądowi właściwemu.

Pamiętać należy, że pozwu do Sądu nie musimy składać osobiście. Co więcej w chwili obecnej w związku z epidemią COVID-19 w Polsce w różnych sądach doszło do zmian w funkcjonowaniu dzienników podawczych.

Uważam, iż obecnie bardzo dobrym rozwiązaniem jest wysłanie pozwu do właściwego sądu za pomocą poczty polskiej – listem poleconym. W takim przypadku warto zachować potwierdzenie nadania z numerem przesyłki. Warto również po pewnym czasie skontaktować się z biurem obsługi interesanta danego sądu, żeby ustalić czy sprawa o rozwód została w sądzie zarejestrowana i pod jaką sygnaturą będzie prowadzona.

Właściwość sądu, a wybór profesjonalnego pełnomocnika.

W sprawie o rozwód, podobnie jak w wielu innych sprawach, istnieje możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat.

Decyzja o wyborze adwokata to indywidualna decyzja każdej ze stron postępowania, jednakże należy wspomnieć, że adwokaci nie są związani siedzibą swojej kancelarii z danym konkretnym sądem, a nawet okręgiem. W związku z tym adwokat który prowadzi swoją kancelarię w Katowicach może reprezentować strony postępowania rozwodowego w dowolnym sądzie na terenie całej Polski.

Stan prawny na dzień 01 czerwca 2020 rok. Wpis na Blogu zawiera interpretacje oraz opinie autora i nie stanowi odpowiednika porady prawnej. Zalecamy do skorzystania z indywidualnej porady prawnej udzielanej przez adwokata przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych.